آخرین اخبار

ورود پولهاي کثیف به کنکور پزشکی

فرهیختگان در گزارشی به موضوع باندهای جذب دانشجوی غیر قانونی و وجود پول های کثیف در رشته پزشکی پرداخته است.

4 ماه قبل
بیان
A- A A+

مطلب منتشر شده ، بیانگر سیاستهای شبکه بیان نیست و نویسنگان آزادند که نظرات خود را بدون سانسور بیان کنند.

شبکه رسانه ای بیان جهت ایجاد فضای تبادل نظر، از نقطه نظرات انتقادی در خصوص مطالب منتشر شده استقبال میکند.

پرونده وجود دانشجویان قالبی در دانشگاههای علوم پزشکی فقط به دختری که در تلویزیون خودش را رتبه برتر معرفی کرده بود، محدود نمیشود. با بالا رفتـن حـرارت کنکـور پزشـکی در سـالهای اخیـر از یـک طـرف و تشـکیل گروههایـی کـه ادعـا  میکننـد میتواننـد افـراد را بدون کنکـور بـه صندلـی دانشـگاههای علـوم پزشـکی برسـانند، پـول کثیـف را وارد کنکـور ایـن رشـته ها کـرده اسـت.  

رقمهـای عجیـب و بـزرگ بـرای نشسـتن روی صندلـی رشـته های علـوم پزشـکی شـنیده میشـود، برخـی منابــع میگوینــد تــا 850 میلیــون تومــان بــرای اینکــه یــک نفــر بــدون کنکــور، دانشــجوی رشــته های پزشــکی شــود، خــرج میشــود. به نظــر میرســد گســترش نفــوذتیمهــای《دانشجوســازی》 در فضایــی کـه هیاهـو بـرای رسـیدن بـه رشـته های پزشـکی زیـاد شـده، زیادتـر از حـدی اسـت کـه تاکنـون در اخبـار شـنیدهایم.  خبـر اخیـر و ادعـای بـزرگ مریـم مقتـدری دربـاره اینکـه حداقـل 200 نفـر در دانشـگاه علـوم پزشـکی شـهید بهشـتی بـا پـول، دانشـجو شـده اند میتوانـد باعـث بازشـدن پرونـدهای حسـاس و مهـم در آمـوزش عالـی باشـد. ادعایـی کـه بـا برخـی شـواهد دیگـر در آمـوزش عالـی میتوانـد سـوالهای بزرگـی پیـش روی مسـئولان وزارت بهداشـت قـرار دهـد. آیـا بعـد از ماجـرای مقاومـت در برابـر افزایـش قانـون جذب دانشــجوی پزشــکی، ورود پولهــای کثیــف و باندهــای قــدرت جــذب دانشــجوی غیرقانونــی، میتوانــد  دانشـگاههای علـوم پزشـکی را بـا بحرانـی جدیـد روبـه رو کنـد؟

برچسب

مقاله

شبکه های اجتماعی

بایگانی


Top