آخرین اخبار

صده ی سه هزارم

شعر معاصر ایران - بهناز امانی

4 ماه قبل
صدای شما
A- A A+

صده ی سه هزارم  

و باز هم جنگ بی پیروزی... 

آدمیت از همان ابتدا هم ... 

ما مانده بودیم و تن شهوت انگیز سرزمین ها  

با خدایی که همیشه نبود  

و تبرهایی که فرو می رفت  

تا بارور کند خون اخته را 

قسم به " من" که نیستم 

به "تو " که برای نبودنم روی آتش را هم سپید می کنی 

قسم به پیامبران اولوالعظم حسد  

به خشم برهنه ِی کینه 

به سردی مزرعه ی جسد  

که خاکسترش به ارث رسیده 

به آن که می گفت پاره ای از وجود "من" هستید 

اما ندانستیم که پاره هایی میان سیاِه عمیق ... 

نفس بکش!  

به همان که آفرید نفرت را 

نفس بکش،  

به هوای عشق  نبودد، "آدم"  

به بوِد نبود، "عدم" 

نفس بکش،  

به سرد ِی درد، به ِکبر غرور، به سرخی َرشک 

به هم آغوشی نور با ظلمت  

نفس بکش

و صدای مهیب سکوت 

بر سرم شکست 

 

بهناز امانی

 

برچسب

مقاله

شبکه های اجتماعی

بایگانی


Top